یک روز ایده آل

یک روز ایده آل از نظر شما چه مشخصاتی دارد؟
یک روز ایده آل می تواند برای هر کسی با توجه به اولویت ها و خواسته هایش، متفاوت از بقیه باشد. یک روز ایده آل برای من روزی است که حداقل  ۸۰ درصد از کارها

بیشتر بخوانید