معجزه نوشتن

استاندارد

معجزه نوشتن را در کدام بخش های زندگی بیشتر تجربه کرده اید؟

  • گاهی اوقات کارها و یاد آوری های زیادی است که در ذهنم رژه می روند و بخشی از فضای فکری ام را اشغال می کنند. از طریق نوشتن و مکتوب کردن توانستم بخش عمده آنها را سر و سامان دهم.
  • از دوران مدرسه تا کنون  از طریق نوشتن به برنامه ریزی برای مطالعه منظم درس ها می پرداختم.
  • مدام با خودم تکرار می کنم که آن کار یا این حرف را بخاطر داشته باشم تا به محض دیدن دوستم برایش بازگو کنم با این حال اکثر اوقات فراموش می کنم. با نوشتن اینگونه کارها و صحبت ها را در ذهن ثبت می کنم.
  • یادم باشد برای اخذ استعلام مانده بدهی تسهیلات دریافتی از بانک با مسئول ذیربط تماس بگیرم. این پیغام را در ذهنم مرور می کنم و فردا دچار نسیان می شوم. نوشتن برنامه روزانه، پیگیری این موضوع را امکانپذیر کرد.
  • مقالات و متون آموزنده و مفید بسیاری را مطالعه کرده ام که به سرعت از ذهنم بیرون رانده شده است. جهت بهره برداری لازم با نوشتن و یادداشت برداری، مدت زمان ماندگاری و پایداری اطلاعات در ذهنم را افزایش می دهم.
  • برای تعدیل فشار ها و هیجانات مثبت یا منفی هم سعی می کنم از نوشتن استمداد بگیرم.
  • با نوشتن و ترسیم کارها، برنامه ها و امورات مختلف، توانسته ام برای اجرا و عملی کردن آنها گام موثری بردارم.

نوشتن حکم مهر تایید برای اقدام کردن را دارد.

نوشتن ابزار مقابله با آشفتگی ذهنی است.

و این است معجزه نوشتن.

با نوشتن خود را متعهد می کنیم.

با نوشتن بر ذهن خود حک می کنیم.