بی توجهی به اشتباهات

چارت سازمانی نماد چیست؟
آیا سلسله مراتب پستی مشخص شده در چارت های سازمانی پاسخگو نیازهای یک سازمان است؟
از نظر شما در یک چارت سازمانی چه مفاهیمی مورد توجه قرار می گیرد؟
در نگاه کلی به یک چارت سازمانی چه باورهایی مستتر است؟
وقتی

بیشتر بخوانید