ساختن رابطه دوستی

شاخص های یک رابطه دوستی خوب چیست؟
برای حفظ و تقویت یک رابطه دوستی خوب در بلند مدت، چه کارهایی می توانیم بکنیم؟
در پاسخ به دو سوال فوق سعی کرده ام ساخت رابطه دوستی خوب را بدون ترتیب خاص به شرح فهرست ذیل بیان

بیشتر بخوانید