نوشتن را برگزیدم

برای خلاصی از افکار گنگ و بی سر و سامان
برای رهایی از همهمه و شلوغی محیط اطراف
برای تامل و فکر کردن عمیق
برای ثبت و ماندگاری لحظات شاد و احساسات ناب
برای ساختن با ترجیحات شخصی و به دور از چارچوب و قواعد

بیشتر بخوانید