فراق پس از وصال

فراق و جدایی، دوری و منفک شدن با احساسی تلخ و ناخوشایند همراه است.
هر چقدر این رنج بیشتر باشد، می تواند نشان از دلبستگی و صمیمیتی باشد که در نهان خانه اش دارد.
هر نوع جدا شدنی دلهره آور نیست.
فراقی سخت و صعب

بیشتر بخوانید