موضع گیری در برابر فروپاشی

با چالش ها، مسائل و اختلاف نظر های و تفاوت ها به چه شکلی برخورد می کنیم؟
در تصمیم گیری ها و رفع مشکلات چه مدل ذهنی ای را دنبال می کنیم؟
هر یک از ما با آگاهی از تمام مسائل و مشکلات موجود برای

بیشتر بخوانید