استفاده حداکثری از سلامت

استاندارد

“سلامت یعنی احساس وجدی سوزان: وجد قامت برافراشتن، و احساس آسودگی از حرکت استخوان های تن”            دوریس لسینگ    Doris Lessing

جنب و جوش، تحرک داشتن، پویایی، سر زندگی، برنامه ریزی، استفاده بهینه از منابع، ارزشمند دانستن وقت و زمان، نهایت استفاده از توان و انرژی، فکر کردن، جستجو کردن، تحلیل کردن، کوشش و پشتکار، منسجم و منظم بودن، تمرین مستمر، اصلاح کردن، زاویه دید واگرا داشتن، از مشخصه های انسان سالم و هدفمند است.

سستی، کاهلی، بی فکری، بطالت، پراکندگی، رخوت و بی هدفی، انسان را به ورطه امراض و بیماری می کشاند.

تا وقتی فرصت انتخاب کردن داریم، با انتخاب های دقیق خود بهره برداری حداکثری را به دست آوریم.