مقایسه کردن با هدف پیش روی

مقایسه کردن را با هدف رشد و اعتلا و توسعه فردی رصد می کنم.
مقایسه کردن توانمندی های امروزم به نسبت گذشته.. مقایسه توانمندی هایم در حال حاضر با توانمندی هایی که در آینده انتظار دارم. مقایسه توانایی هایم در وضعیت موجود به نسبت توانمندی

بیشتر بخوانید