زمانی برای بازیابی خود

تغییرات سریع محیطی، انسان را با خودش بیگانه و از خودش غافل می کند.           مارشال مک لوهان
عصر تکنولوژی، عصر شتاب و سرعت، عصر بسته های اطلاعاتی، عصر پراکندگی و نا منظمی، در این شلوغی آیا زمانی را برای خلوت کردن با خود پیدا می

بیشتر بخوانید