پرواز با نوشتن

دست به قلم شدن و نوشتن را همچون پرواز پرندگان آزاد می بینم.
با هر بار نوشتن به مثابه هر بار بال گشودن و پر زدن پرندگان، از انزوا خارج می شوم.
فکر کردن و اندیشیدن و سوالاتی که هنگام نوشتن به ذهن می آید

بیشتر بخوانید