مقابله با ترس

“نمی توانیم از دست ترس فرار کنیم. فقط می توانیم آن را به شفقت تبدیل کنیم تا در طول همه ماجراهای هیجان انگیزمان همدم ما باشد. … هر روز دست به خطری بزنید- خطری کوچک یا اقدامی جسورانه- تا پس از انجامش احساس شگفتی کنید.”    

بیشتر بخوانید