روز گردهمایی از نگاه من

از لحظه ای که آقا معلم عزیز اعلام کردند که قصد برگزاری گردهمایی را دارند به قدری خوشحال و هیجان زده شدم که به معنای واقعی کلمه لحظه شماری می کردم برای رسیدن روز دیدار با دوستان و عزیزانی که اکثر لحظاتم را با آنان

بیشتر بخوانید