تجربه عمیق یا سطحی

نوشتن این پست، در اثر مشاهده یکسری رزومه های شغلی و ادعای افراد به باتجربه بودن به ذهنم رسید. 

با شنیدن کلمه تجربه چه مفهومی در ذهن ما شکل می گیرد؟
آیا صرفاً برخورد با رویدادها یا حضور در یک موقعیت هم نوعی

بیشتر بخوانید