سهم ورزش در برنامه روزانه

آیا نرمش و ورزش جایگاهی در برنامه روزانه تان دارد؟
مدتی بود که نرمش کردن جزو عادت هایم شده بود و اکثر روزها قبل از رفتن به اداره نیم ساعت نرمش صبحگاهی داشتم. یک پومودور نرمش که انجام حرکت هایی بر روی سر، گردن، شانه

بیشتر بخوانید