ساختن سخت است

ساختن روندی در پیش دارد و خراب کردن می تواند در پس رویدادی باشد.
کسی هم که ساختن را در پیش می گیرد متمایز و متفاوت از کسی است که دست به خراب کردن و نابودی می زند.
ساختن و آباد کردن پروسه طولانی مدت

بیشتر بخوانید