ساختن سخت است

استاندارد

ساختن روندی در پیش دارد و خراب کردن می تواند در پس رویدادی باشد.

کسی هم که ساختن را در پیش می گیرد متمایز و متفاوت از کسی است که دست به خراب کردن و نابودی می زند.

ساختن و آباد کردن پروسه طولانی مدت است و از هم پاشیدن می تواند در کوتاه مدت اتفاق بیفتد.

ساختن سخت است زیرا نیازمند نیروی اراده و عزم مصمم برای به پا خاستن است و نابود کردن گاه بی بهانه و با کم ترین انرژی صورت می گیرد.

از چیدن آجرهای تلاش بر روی یکدیگر می توان بنای باشکوهی ساخت.

می توانیم سازنده، معمار و آباد گر باشیم تا مأمنی برای خود و آسایش خاطری برای دیگران باشیم.

برای ساختن باید تحمل و صبوری به خرج دهیم.

کاشتن دانه و بذر تلاش در بیابان هم می تواند امید دست یافتن به واحه را بدهد.

فقط باید باور داشته باشیم که اگر بخواهیم، می توانیم آغاز گر باشیم، بسازیم، بیافرینیم و منافع آفرینش را در محیط اطراف منتشر کنیم.