تجربه چیست؟

تجربه نوعی آزمودن و آزمایش است.
تجربه می تواند مستقیم (توسط خود شخص) یا غیر مستقیم (توسط دیگران) کسب شود.
تجربه می تواند حاصل یک شکست و اشتباه باشد که به واسطه آن زمین خوردیم و برخاستن را آموختیم.
تجربه می تواند توجه

بیشتر بخوانید