یک شاخه گل

گل ها در گل فروشی منتظر بودند
تعدادی از آنها توسط گل فروش جدا شدند و درون گلدان های تزئینی چیده شدند
بعضی از آنها بر روی داربست چوبی کنار هم قرار گرفتند، آنها مهمان عده ای آدم سیاه پوش بودند
گل ها خیلی با

بیشتر بخوانید