انتقاد سازنده

استاندارد

در حال صحبت کردن با دوستم بودم. دوستم با لحنی آرام داشت در خصوص نحوه کارش توضیح می داد که ناگاه متوجه اشتباه و ایرادی در کارش شدم، صحبتش تمام نشده، گفتم: وای چرا اینطوری کار می کنی؟ همین دیگه بخاطر همین طرز تفکرت هست که راه به جایی نمی بری؟ خوبه اونی که بالا دستت هست مثل تو فکر کنه و این کار را انجام بده؟ البته او آنقدر بزرگه که چنین اشتباهی نمی کنه؟

یک دفعه دیدم دوستم حالت تدافعی به خودش گرفت و با ناراحتی به دفاع از خودش پرداخت.

متوجه برخورد اشتباه خودم نبودم، تازه ناراحت شدم و گفتم: چرا با لحن تند با من صحبت می کنی؟ او هم عنوان کرد: ظاهراً نحوه ی برخورد خودت را فراموش کردی.

واقعاً نمی دیدم و فراموش کرده بودم. گفتم: من اکثر مواقع سعی می کنم با طنز و شوخی یک مسئله را بیان کنم و تو خیلی جدی و تند می شوی.

چند ساعتی که از آن ماجرا گذشت. بر روی کاغذ شروع به نوشتن کردم و شروع به برون ریزی ذهنی کردم. وقتی با خودم خلوت کردم و خودم را جای دوستم گذاشتم، متوجه این نابخردی در رفتارم شدم (انتقاد مخرب)

متوجه شدم که انتقاد سازنده نکردم و حتی اگر حق با من باشد و حرفم درست باشد، اینقدر بد بیان کردم که طرف مقابلم حاضر به شنیدن حرف هایم نشد، به نوعی فضا را بر او تنگ کرده بودم. خلاصه کلی خجالت کشیدم و تصمیم گرفتم از دوستم عذرخواهی کنم و برای اینکه این نابخردی را تکرار نکنم، آن ماجرا را در اینجا بنویسم و راهکارهای انتقاد سازنده را از نگاه خودم در ادامه بیان کنم.

  • ازحاشیه رفتن و بزرگ جلوه دادن نقطه ضعف طرف مقابل و اشتباه پیش آمده پرهیز کنم.
  • بجای زیر سوال بردن شخصیت و طرز فکر طرف مقابل، به رفتار و عملکرد اشتباه توجه کنم.
  • رفتار یا راهکارهایی را که مناسب تر می پندارم را به صورت روشن و با جزئیات توضیح و تشریح کنم. مثلا در همین اشتباه اخیر بجای اینکه بگویم “وای چرا اینکار را کردی؟” می توانستم بگویم: “من در چنین شرایطی این برخورد را می کنم یا اینکه کسی را دیدم که چنین برخوردی در مواجهه با این مسئله داشت به نظر من این شیوه ی بهتر، مفیدتر و اثرگذارتری می تواند باشد”

تمام این ماجرا و نوشته هایم تداعی گر یکی از درس های حمایت اجتماعی در متمم شد در پاسخ به تمرین آن درس به ضعف در عملکردم اشاره کرده بودم و گفته بودم که قصد تقویت و بهبود آنرا دارم.

به عنوان میکرواکشن مرور دوباره ای بر این درس خواهم داشت و سعی می کنم در بکارگیری نکات مفید و موثر مطرح شده در جهت بهبود رفتار، دقت بیشتری داشته باشم و نسبت به بکارگیری آن جدی تر اقدام کنم.