آموخته ی جدید

تمام آنچه در اینجا بیان می کنم معناسازی و برداشت من از یک تجربه شخصی است.
گاهی اوقات این سوال تو ذهنم بود که:
چرا هزینه خطا و اشتباه یک شخص را دیگران باید بپردازند؟
چرا دود اشتباه یک نفر، تو چشم بقیه

بیشتر بخوانید