پراکنده نویسی و برون ریزی

هوشمندی می تواند استفاده حداکثری از حداقل داشته ها باشد.
استراتژی می تواند رد کردن و نپذیرفتن پست و مقام باشد.
استراتژی می تواند نپذیرفتن جایزه نوبل باشد چرا که به چیزهای بزرگتری دست یافته که اخذ یک پاداش و جایزه کوچک می تواند دامی

بیشتر بخوانید