اندر احوالات رانندگی

حدود ۶-۵ ماهی می شود که رانندگی می کنم. توی این مدت هر دفعه نشستن پشت خودرو و رانندگی کردن در کوچه و خیابان های شهر برایم تجربه جدیدی در بر داشته است.
اینقدر این تجربه ها ناب بودند که هر بار که می خواهم

بیشتر بخوانید