آدم ها متفاوتند

فاصله ها عیان شده است
نمی توان یک سویه آنرا پیوند داد
از تازگی و طراوت سخن، خبری نیست
دنیای ما متفاوت شده،  تغییر و دگرگونی حادث گشته
می خواهی وضعیت موجود را حفظ کنی
می خواهی بایستی و به استراحت بنشینی
می خواهی بمانی

بیشتر بخوانید