در جستجوی آرامش

آرامش را در کجا می توان جستجو کرد؟
آیا در مسیر زندگی، دستیابی به آرامش امکانپذیر است؟
آیا آرامش ذهنی و فکری یک احساس زودگذر است؟
کسب آرامش در افق زمانی بلند مدت را در کجا می توان یافت؟
مفهوم آرامش از نظر من فارغ

بیشتر بخوانید
آیا تفاوت ها همیشه زیبایی می آفرینند؟

تفاوت ها را در اکثر زمینه ها و در محیط اطراف خود میتوانیم به کرات ببینیم.
تفاوت در رنگ ها، تفاوت در اندازه ها، تفاوت در زبان ها، تفاوت در جانداران، تفاوت در چهره ها، تفاوت در ادراک و نگرش، تفاوت در زیستن
گوناگونی و

بیشتر بخوانید
همخوانی و سازگاری در نیازها

ویلیام گلاسر در کتاب تئوری انتخاب چهار نیاز اساسی انسان را شامل نیاز به بقا، آزادی، قدرت و عشق و احساس تعلق می داند و بر همین مبنا و بر اساس مدل تئوری انتخاب با تکیه بر مرکز کنترل درونی سعی دارد ما را در

بیشتر بخوانید
واژه ها

واژه ها و کلمات سحرانگیزند.
واژه ها پایه های ساختمان مذاکره و ارتباطات هستند.
با بکارگیری واژه “سلام” ارتباطی آغاز می شود
با قرار گرفتن واژه ها پشت سر هم جملات شکل می گیرند
و با وفور واژه ها و جملات و پاراگراف ها متنی

بیشتر بخوانید
کتاب انسان خردمند

تا جایی که به خاطر دارم کتاب های تاریخی و مطالب مرتبط با تاریخ گذشته را در دوران تحصیل و بالطبع به اجبار خوانده بودم و بهتر است بگویم برای گذر از امتحانات آنها را صرفاً حفظ می کردم. با این اوصاف در گذشته علاقه

بیشتر بخوانید
تغییر و تفاوت در نوع نگرش

نگاهی به گذشته و مروری بر تاریخ زندگی مان نشان از فراز و فرودها و تغییر و دگرگونی هایی است که اغلب می تواند مشهود و محسوس باشد.
بخش کوچکی از مطالعه ام در رابطه با تغییرات و تفاوت میان تفکر سرمایه داری و تفکر

بیشتر بخوانید