واژه ها

واژه ها و کلمات سحرانگیزند.
واژه ها پایه های ساختمان مذاکره و ارتباطات هستند.
با بکارگیری واژه “سلام” ارتباطی آغاز می شود
با قرار گرفتن واژه ها پشت سر هم جملات شکل می گیرند
و با وفور واژه ها و جملات و پاراگراف ها متنی

بیشتر بخوانید