لذت نزدیک بینی

به محیط اطراف از چه زاویه ای نگاه می کنیم؟
محیط اطراف را چگونه می بینیم؟
عینکی که بر چشم زده ایم تا چه اندازه واضح و شفاف است؟
محدودیت و گستردگی زاویه دید ما به چه میزان است؟
وقتی یکدیگر را دعوت به تماشای

بیشتر بخوانید