ساده اندیش

وقتی به تماشای یک عکس می نشینم، گاه صرفاً محتویات ظاهری آن عکس را می بینم و از قبل و بعد آن چیزی نمی دانم.
یکسری شکل ها و تصاویر که آشکار مقابل چشمانم است.
فکر می کنم عکس دیدن هم هنر می خواهد.
گاهی

بیشتر بخوانید