دانش مورد نیاز

جمله ای از دیرآموخته های محمدرضا شعبانعلی
“مراقب باش که آموزش های سطحی و زود بازده را با آموخته های کاربردی و
آموخته های عمیق و دیربازده را با آموخته های غیر کاربردی اشتباه نگیری
آموخته های زود بازده به دویدن بهتر در مسیر فعلی

بیشتر بخوانید