محافظت از نور

این بیت آخر از غزل ۴۰۵ سعدی را بسیار دوست دارم.

“به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
                                                                              و گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم”
در ادامه می خواهم چند خطی را به پراکنده گویی و مشغولیت های ذهنی ام

بیشتر بخوانید
تصمیم گیری

کتاب تصمیم گیری نوشته ی یونا لرر را مدتی پیش مطالعه کردم. در اینجا قصد دارم به صورت مختصر و کلی در رابطه با آن نکاتی را بیان نمایم.
در این کتاب به بررسی ساختار مغز و اینکه نحوه تصمیم گیری ما به چه شکل

بیشتر بخوانید