محافظت از نور

این بیت آخر از غزل ۴۰۵ سعدی را بسیار دوست دارم.

“به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
                                                                              و گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم”
در ادامه می خواهم چند خطی را به پراکنده گویی و مشغولیت های ذهنی ام

بیشتر بخوانید