پراکندگی های ذهنی

مدتی است در ارتباط با اطرافیان دچار تعارض شده ام. دیگر مانند گذشته از حضور در کنار آنها نمی توانم انرژی بگیرم. می گویند تغییر کردی. درست است من هم همان آدم سال های گذشته نیستم اهدافم تغییر کرده اند و خواسته هایم متفاوت شده

بیشتر بخوانید