محبت

با دوستی تماس گرفتم و گفتم جهت انجام کاری به کمکش نیاز دارم. پرسیدم در ازای در اختیار گذاشتن ۲ ساعت از وقتت چه می خواهی و چکار می توانم بکنم؟ گفت: محبت.
خجالت زده شدم، محبتش را فراموش نمی کنم و جبران خواهم کرد.
بیشتر بخوانید