محبت

استاندارد

با دوستی تماس گرفتم و گفتم جهت انجام کاری به کمکش نیاز دارم. پرسیدم در ازای در اختیار گذاشتن ۲ ساعت از وقتت چه می خواهی و چکار می توانم بکنم؟ گفت: محبت.

خجالت زده شدم، محبتش را فراموش نمی کنم و جبران خواهم کرد.

امیدوارم محبت را بی بهانه نثار کنم.

نادر ابراهیمی در کتاب ابن مشغله این شعر زیبا را بیان نموده است.

“قلب، خاک خوبی دارد.

در برابر هر دانه که در آن بنشانی، هزار دانه پس می دهد.

اگر ذره یی نفرت کاشتی، خروارها نفرت درو خواهی کرد.

و اگر دانه یی از محبت نشاندی،

خرمن ها بر خواهی داشت …”