تفاوت ها

جمله ای که در گذشته بارها شنیدم اما آنرا خوب درک نکرده بودم ” می توانید با تفاوت ها مکمل یکدیگر باشید”
امروز این جمله خیلی برایم آموزنده بود “تفاوت ها به نوعی بیانگر تمایزها هستند، همچنین از تفاوت ها به نسبت  شباهت ها، می

بیشتر بخوانید