صبر

در دنیایی که به سرعت و با شتاب در حرکت و تغییر است، آیا تاخیر، توقف، مکث، ایستادن جایگاهی دارد؟ آیا تکرا، دوباره کاری، چند باره کاری و وقت زیاد صرف کردن بر روی یک موضوع معنا و مفهومی دارد؟ آیا این موضوعات بیشتر باعث

بیشتر بخوانید