# با متمم

استاندارد

سه سال است که متمم همراه و حامی من است.

با متمم حال خوب، شادی و امید به زندگی ام دو چندان شد.

با متمم روز ها و شب ها و لحظات سرشار از شوق یادگیری و آگاهی را سپری کردم.

با متمم حرکت، تلاش، توسعه، پویایی و سرزندگی را به صورت تدریجی، منظم و دائمی تجربه کردم.

با متمم و روزنوشته ها ناب ترین و ارزشمندترین آموختنی ها را شنیدم، خواندم و سعی کردم با نهایت توان مورد استفاده قرار دهم.

برای دیدار معلم زندگی ام، تیم محبوب متمم و دوستان نازنین متممی لحظه شماری می کنم.