چگونگی مطالعه اثربخش کتاب

در این پست قصد دارم تجربیات شخصی ام را در حین مطالعه کتاب به اشتراک بگذارم.

چگونه به مطالعه کتاب می پردازید؟
در طول روز چه مدت زمانی را به مطالعه کتاب اختصاص می دهید؟
آیا مطالعه کتاب را تبدیل به یک عادت کرده

بیشتر بخوانید