طرح اکوکال را فعال کنیم یا نه؟

با توجه به علاقه ام به یادگیری مهارت تفکر نقادانه و همچنین پس از دیدن نوشته هاو تمرینات دوست خوبم طاهره در وبلاگش با موضوع تمرین تفکر نقادانه، من هم قصد دارم در جهت دستیابی به مهارت تفکر نقادانه و بهبود و تقویت آن، به

بیشتر بخوانید
در جستجوی آرامش

آرامش را در کجا می توان جستجو کرد؟
آیا در مسیر زندگی، دستیابی به آرامش امکانپذیر است؟
آیا آرامش ذهنی و فکری یک احساس زودگذر است؟
کسب آرامش در افق زمانی بلند مدت را در کجا می توان یافت؟
مفهوم آرامش از نظر من فارغ

بیشتر بخوانید
آیا تفاوت ها همیشه زیبایی می آفرینند؟

تفاوت ها را در اکثر زمینه ها و در محیط اطراف خود میتوانیم به کرات ببینیم.
تفاوت در رنگ ها، تفاوت در اندازه ها، تفاوت در زبان ها، تفاوت در جانداران، تفاوت در چهره ها، تفاوت در ادراک و نگرش، تفاوت در زیستن
گوناگونی و

بیشتر بخوانید
همخوانی و سازگاری در نیازها

ویلیام گلاسر در کتاب تئوری انتخاب چهار نیاز اساسی انسان را شامل نیاز به بقا، آزادی، قدرت و عشق و احساس تعلق می داند و بر همین مبنا و بر اساس مدل تئوری انتخاب با تکیه بر مرکز کنترل درونی سعی دارد ما را در

بیشتر بخوانید